Elton John

Elton John during the 1980s. Photo supplied by WENN

See our biography of Elton John