Liu Xiaobo

Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo of China.