Missy Elliott

Missy Elliott at the 'Honey' premiere NewYork, 24 November 2003 CREDIT: WENN/Vallenilla

See our biography of Missy Elliott