Missy Elliott

Missy Elliott
leaving MTV TRL studios
New York City, USA - 04 February 2008
Credit: Patricia Schlein/ WENN

See our biography of Missy Elliott