Pauli Murray

Young Pauli Murray.

See our biography of Pauli Murray