Ricardo Montalban

Ricardo Montalban (circa early 1950s)
USA - 1950
Supplied by WENN

See our biography of Ricardo Montalban