Ricardo Montalban

Ricardo Montalban
circa 1950s
Supplied by WENN

See our biography of Ricardo Montalban