Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

Kanye hosts the kitty cat BBQ!

More: Happy Birthday, Kanye!