Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

More: Happy Birthday, Kanye!