Ricardo Montalban

Ricardo Montalban
Fantasy Island (ABC-TV, 1978-84)
USA - 1978
Supplied by WENN

See our biography of Ricardo Montalban