Ricardo Montalban

Ricardo Montalban
Fantasy Island (ABC) 1978-84
USA - 1978
Supplied by WENN

See our biography of Ricardo Montalban