Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

KanyePDX collaboration with street artist Skam

More: Happy Birthday, Kanye!