Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

Pregnant Kanye by KanyePDX

More: Happy Birthday, Kanye!