Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

Big Pink Kanye

More: Happy Birthday, Kanye!