Photo from 'Happy Birthday, Kanye!'

Kanye on the way to Oz

More: Happy Birthday, Kanye!